Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 43279/24-06-2015 Απόφασης του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία επικυρώθηκε η νομιμότητα της 15/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Πολιτιστικού, Αθλητικού και Κοινωνικού Οργανισμού «Γεώργιος Αξιώτης» του Δήμου Μυκόνου, σας γνωρίζουμε ότι θα προβούμε στην πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για δύο (2) μήνες,

ΜΥΚΟΝΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έως και την Τρίτη 07-07-2015 αίτηση στα γραφεία του Οργανισμού (Δ/νση: Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο – Αργύραινα, τηλ. 2289028636) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο των τυπικών προσόντων ανά ειδικότητα
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.169 του ν.3584/07
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου (ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.21 του ν.2738/1999)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ΜΥΚΟΝΟΣ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/ΜΥΚΟΝΟΣ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 43279/24-06-2015 Απόφασης του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία επικυρώθηκε η νομιμότητα της 15/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Πολιτιστικού, Αθλητικού και Κοινωνικού Οργανισμού «Γεώργιος Αξιώτης» του Δήμου Μυκόνου, σας γνωρίζουμε ότι θα προβούμε στην πρόσληψη τριών (3)...

Σχολιάστε