Ο Δήμος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη τριών (3) ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 208/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου που νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 47130/10-7-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και το άρ. 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α’/1-5-2015).

dimarxio_parou

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Ναυαγοσωστών ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Κύρια Προσόντα
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Πάρου, έδρα Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και Τρίτη 28 Ιουλίου 2015.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimarxio_parou1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimarxio_parou1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη τριών (3) ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 208/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου που νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 47130/10-7-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και σύμφωνα με τις...

Σχολιάστε