Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την απρόσκοπτη λειτουργία της, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την παροχή έργου στους τομείς Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης Τμημάτων- Μουσικής, Φιλαρμονικής και Χορού-Χορογραφίας,

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
• Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
• Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν.148/11914).
• Αποδεικτικό προϋπηρεσίας στο αντικείμενο της ειδικότητας
• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (για την εντοπιότητα)
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)
• Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιονίας (Δ/νση : Ευρωπός, τηλ. 23433 50614, 50616) κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στις τοπικές εφημερίδες
(ημερομηνία δημοσίευσης : 16-12-2015)

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/dimarxeio-polukastrou-dimos-paionias_kilkisnews.gr_.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/dimarxeio-polukastrou-dimos-paionias_kilkisnews.gr_-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την απρόσκοπτη λειτουργία της, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την παροχή έργου στους τομείς Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης Τμημάτων- Μουσικής, Φιλαρμονικής και Χορού-Χορογραφίας, Απαραίτητα Δικαιολογητικά: • Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε...

Σχολιάστε