Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών μηνών συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σητείας, που εδρεύει στη Σητεία Ν. Λασιθίου

 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2.    Αντίγραφο τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται
3.    Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από λιμενική αρχή (για τη θέση 101)
4.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007
6.    Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν εάν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου .Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και τη ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
7.    Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για απόδειξη εμπειρίας

8.    Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη χρόνου ανεργίας (η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτα ανεργίας).

9.    Για την απόδειξη γονέα Μονογονεϊκής Οικογένειας απαιτείται:
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας ο οποίος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να ασκεί εν τοις πράγματι και κατά αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων.Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

10.    Για την απόδειξη Τέκνου Μονογονεϊκής Οικογένειας απαιτείται :
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγματι και κατά αποκλειστικότητα μετά από ανάθεση ένας μόνο γονέας
Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας τους.

11.    Για την απόδειξη της εμπειρίας απαιτείται:

•    Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης
•    Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη , φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σητείας, στην ιστοσελίδα του Δήμου , στα γραφεία του ΚΕΠ Σητείας και στα καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στα γραφεία του Δήμου -Γραφείο Προσωπικού (αρμόδιοι υπάλληλοι: Βαρδάκη Κατερίνα τηλ.2843340514, Φωτεινάκη Μαρία τηλ.2843340525) μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών , από Τετάρτη 1/6/2016 έως και Δευτέρα 6/6/2016.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/logo_dimossitias1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/logo_dimossitias1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών μηνών συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σητείας, που εδρεύει στη Σητεία Ν. Λασιθίου  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 2.    Αντίγραφο τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται 3.    Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από λιμενική αρχή...
Summary
Article Name
3 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σητείας

Σχολιάστε