Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των εργασιών του υποέργου «Παρακολούθηση εργασιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου» στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Λαμπινής στον οικισμό Φρατί και βελτίωση αρδευτικού δικτύου Μελάμπων, Δήμου Αγίου Βασιλείου»

εφορεία αρχαιοτήτων Ρεθύμνου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν σφραγίδα έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στο Ρέθυμνο στην διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, Αρκαδίου 214, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100, (υπόψη κ. Γεωργίου Αποστολάκη, τηλ. επικοινωνίας: 28310 23653), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) την εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας στο Ρέθυμνο (ημερομηνίες αιτήσεων, από 10-11-2015 έως και 16-11-2015).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

α) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

β) Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/εφορεία-αρχαιοτήτων-Ρεθύμνου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/εφορεία-αρχαιοτήτων-Ρεθύμνου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των εργασιών του υποέργου «Παρακολούθηση εργασιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου» στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Λαμπινής στον οικισμό Φρατί και βελτίωση αρδευτικού δικτύου Μελάμπων, Δήμου Αγίου Βασιλείου» Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Όσοι επιθυμούν να...

Σχολιάστε