Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, προκειμένου να εκτελεστούν έργα καθαρισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

PerifereiaDitikisElladas

Yποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, Διοικητήριο, Μεσολόγγι-Τ.Κ. 302 00) εντός εύλογης προθεσμίας και όχι πέραν των τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα:

  1. Αίτηση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
  2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
  3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας
  6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στο Φορέα μέσα στο 12μηνο.
  7. Ακριβές αντίγραφο της σχετικής άδειας

Η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/PerifereiaDitikisElladas.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/PerifereiaDitikisElladas-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, προκειμένου να εκτελεστούν έργα καθαρισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Yποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν...

Σχολιάστε