Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 34 ημερομίσθια από την ημερομηνία πρόσληψής τους και μέχρι 30-11-2015) συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων με ειδικότητα εργάτες αποθήκης για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

ΠΕ Θεσσαλίας

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων θέσης που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ειδικότερα, ο ενδιαφερόμενος με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:

  1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
  2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, όχι παλιότερης των δυο μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων) από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας. Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού δεν γίνεται δεκτό πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του δημότη.
  3. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.

Δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων (Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο – 380 01 Βόλος), στο κατάστημα του Δήμου Βόλου, όπου έχει έδρα η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και στους υπόλοιπους Δήμους και Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων καθώς και από το Δήμο Βόλου, όπου έχει έδρα η εν λόγω Υπηρεσία. Ο Δήμος Βόλου οφείλει να αποστείλει το πρακτικό ανάρτησης της συγκεκριμένης ανακοίνωσης στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακών Ενότητων Μαγνησίας & Σποράδων
Ιωλκού- Αναλήψεως
Δοικητήριο- 380 01 Βόλος
(τηλ. επικοινωνίας: 2421352425-444 )
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 18/6/2015 (επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας) έως και 22/6/2015.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΠΕ-Θεσσαλίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΠΕ-Θεσσαλίας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 34 ημερομίσθια από την ημερομηνία πρόσληψής τους και μέχρι 30-11-2015) συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων με ειδικότητα εργάτες αποθήκης για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής...

Σχολιάστε