Σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 29 του Ν.3229/2004, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόοληψη έκτακτου προοωπικού (εργάτες), για απαοχόληοη που δε θα υπερβαίνει κατ’ άτομο τα 60 ημερομίοθια οε δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα ουνολικού αριθμού τριών ( 3 ) ατόμων για κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του ΥΗΣ Άγρα, με κύρια απαοχόληοη την συντήρηση αναχωμάτων (χειρονακτική εργαοία με οκαπτικά εργαλεία).

ΔΕΗ-4

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποψηφιότητα ουμπληρώνοντας την Αίτηοη-Υπεύθυνη Δήλωοη οτην υπηρεοιακή μονάδα του ΥΗΣ Άγρα (Γραμματεία, τηλέφωνο 23810-26174) από Τρίτη 08 Μαρτίου 2016 μέχρι Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00).

Κατά την διαδικαοία επιλογής και πέραν της καταλληλότητας του κάθε υποψηφίου για την ουγκεκριμένη εργαοία, θα λαμβάνονται υπ όψη ενδεικτικά και ΟΧΙ περιοριοτικά, κριτήρια όπως : -Εντοπιότητα
-Ανεργία και χρονικό διάοτημα αυτής -Στοιχεία οικογενειακής κατάοταοης -Στοιχεία κοινωνικής κατάοταοης -Προηγούμενη εμπειρία οτη ΔΕΗ εντός 3 χρόνων.

Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή της Επιχείρηοης. Εφιοτούμε την προοοχή οτους ουμμετέχοντες ότι οι προολήψεις αφορούν ανειδίκευτους εργάτες και όχι άλλης ειδικότητας. Η επαναπρόοληψη των ατόμων αποκλείεται πριν παρέλθουν 12 μήνες απ τη λήξη προηγούμενης απαοχόληοης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Summary
Article Name
3 προσλήψεις στον ΥΗΣ Άγρα ΔΕΗ
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΕΗ-4.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΕΗ-4-300x300.jpgpsaxnodouleiaΙδιωτικός τομέαςΔΕΗ,ΔΕΚΟ,Εποχιακής απασχόλησης
Σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 29 του Ν.3229/2004, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόοληψη έκτακτου προοωπικού (εργάτες), για απαοχόληοη που δε θα υπερβαίνει κατ' άτομο τα 60 ημερομίοθια οε δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα ουνολικού αριθμού τριών ( 3 ) ατόμων για κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του ΥΗΣ...

Σχολιάστε