Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων “Αθλησης για Όλους”

Δήμου Ελληνικού

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών. Απαραίτητα δικαιολογία :
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :

2. Φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α., – ειδικότητας – βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να αναγράφονται η ημέρες και οι ώρες εργασίας.
6. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι : Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί στον Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί. Β) ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευσή)
8. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
9. Έγγραφα που να υποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την 26869/1-10-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ2527/8-10-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η) “Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού “.

Τυπικά προσόντα :
Βασικό πτυχίο : βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3).
Μεταπτυχιακοί τίτλοι : (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master : 0,5 μονάδες -διδακτορικό : 1 μονάδα) επισυνάπτεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγηση τους.

Εμπειρία : (Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 60 μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα ΠΑγΟ με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες ενώ για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120 οι μονάδες θα υπολογίζονται αρ. μηνών Χ ώρες απασχόληση το μήνα Χ 0,08 μονάδες /120 ). Πολυτεκνία : (βαθμολογείται με 2 μονάδες)
Ανήλικα τέκνα : (0,3 μονάδες για τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο)
Μονογονεϊκή οικογένεια : (0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.) Λοιπά απαιτούμενα προσόντα Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα
Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες (σε περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση).

Σημείωση : Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη : ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση από το φορέα σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο.

Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε με την υπ’ αρ. 64/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στα γραφεία του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α., από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. και να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού, Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου (Δημοτικό Κολυμβητήριο), τηλ. Επικοινωνίας : 210 9600639 – 210 9624042, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που να αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στα Γραφεία του Οργανισμού και στο Δημαρχείο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Ελληνικού-Αργυρούπολης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Ελληνικού-Αργυρούπολης-300x253.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων 'Αθλησης για Όλους' Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών. Απαραίτητα δικαιολογία : Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την...

Σχολιάστε