Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων στο πλαίσιο προστασίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος ενόψει των θερινών μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών

Δήμου Ζωγράφου
Απαραίτητα δικαιολογητικά :

1. Ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.

Επίσης, υποβάλλει όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλείται με την αίτησή του, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο επικυρωμένο.
2. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
3. Πιστοποιητικό δήμου ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των ανήλικων τέκνων του υποψηφίου (για την απόδειξη του κριτηρίου των ανήλικων τέκνων).
4. Κατάσταση ενσήμων για την απόδειξη εμπειρίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 ως 65 ετών.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 6 ως 14 Ιουλίου 2015.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου, στο πρωτόκολλο. Πληροφορίες και έντυπα της προκήρυξης και των αιτήσεων στο Γραφείο Προσωπικού (1ος όροφος, Νο 9).

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμου-Ζωγράφου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμου-Ζωγράφου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων στο πλαίσιο προστασίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος ενόψει των θερινών μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών Απαραίτητα δικαιολογητικά : 1. Ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων...

Σχολιάστε