Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 ειδ. ιε’ του Ν.3812/2009 με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ή εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες.

δήμος Θέρμης

Το εν λόγω προσωπικό συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την άρτια διοργάνωση των εκδηλώσεων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του καλλικρατικού Δήμου Θέρμης κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2015, στο πλαίσιο διοργάνωσης των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων «Θέρμης Δρώμενα 2015» με τα αντίστοιχα προσόντα:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Καραολή κ’ Δημητρίου – Καπετάν Χάψα, Δημοτική Ενότητα Θέρμης) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της σχετικής ανακοίνωσης (το διάστημα από 03-08-2015 έως και 07¬08-2015).

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δήμος-Θέρμης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δήμος-Θέρμης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 ειδ. ιε' του Ν.3812/2009 με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ή εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες. Το εν λόγω προσωπικό συνολικού αριθμού τριών...

Σχολιάστε