Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) Παπάγου – Χολαργού που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 38013/20717 + 37234/20356/21-05-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο ΔΟΠΑΠ θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) μήνα.

Δήμο Παπάγου - Χολαργού

Οι προσλήψεις αυτές γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες για το Καλοκαιρινό Camp 2015. Αφορούν συγκεκριμένα στην πρόσληψη τριών (3) ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι θα απασχοληθούν για το διάστημα από 15/6/2015 έως 14/7/2015.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της προβλεπόμενης θέσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση επισυνάπτοντας:

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/07
  4. Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα 2μηνης ή 8μηνης απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στη Γραμματεία – Γραφείο πρωτοκόλλου του Δ.Ο.Π.Α.Π (Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου, Παπάγου), από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης και για 5 ημέρες, ήτοι έως τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, στην έδρα του Δ.Ο.Π.Α.Π. (Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου), καθώς επίσης στην ιστοσελίδα του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στη Γραμματεία – Γραφείο πρωτοκόλλου του Δ.Ο.Π.Α.Π (Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου, Παπάγου), από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης και για 5 ημέρες, ήτοι έως τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, στην έδρα του Δ.Ο.Π.Α.Π. (Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου), καθώς επίσης στην ιστοσελίδα του.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμο-Παπάγου-Χολαργού.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμο-Παπάγου-Χολαργού-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 30/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) Παπάγου - Χολαργού που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 38013/20717 + 37234/20356/21-05-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο ΔΟΠΑΠ θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας...

Σχολιάστε