Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (εφεξής: ΚΕΓ), ΝΠΙΔ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α’/βάθμια και Β’/βάθμια εκπαίδευση» -ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12106/30.08.2010 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

keg

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το ΚΕΓ, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν για την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης, προτίθεται να απασχολήσει έως τρεις (3) συνεργάτες, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διάρκειας από ένα μήνας έως τη λήξη της Πράξης.
Για τον σκοπό αυτό, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση υποψηφιότητας στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Το ΚΕΓ ενδιαφέρεται στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α’/βάθμια και Β’/βάθμια εκπαίδευση» να απασχολήσει έως έναν (1) συνεργάτη απόφοιτο Τμήματος Φιλολογίας με διδακτορικές σπουδές [κωδικός θέσης 62Φ-001] στο ακόλουθο παραδοτέο «Δημιουργία εργαλείων ανάγνωσης και διδασκαλίας της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: πολυμεσικός ηλεκτρονικός εγκυκλοπαιδικός οδηγός» (Π3.2.6), στο πλαίσιο του οποίου θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη ειδικού λήμματος για τη σχέση λογοτεχνίας και φωτογραφίας, τη μελέτη της βιβλιογραφίας, την έρευνα και επιλογή κατάλληλου πολυμεσικού υλικού, καθώς και την επιλογή λογοτεχνικών και κριτικών κειμένων. Η απασχόληση αφορά σε έργο έως δύο (2) ανθρωπομήνες.

Επίσης, το ΚΕΓ ενδιαφέρεται, στο πλαίσιο του ίδιου έργου, να απασχολήσει έως δύο (2) συνεργάτες απόφοιτους Τμήματος Φιλολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας [κωδικός θέσης 62Φ-002] στο ακόλουθο παραδοτέο «Κατηγοριοποίηση των σεναρίων ανάλογα με τα σχεδιαστικά τους χαρακτηριστικά για την ανάρτησή τους στη βάση» (Π3.2.4), στο πλαίσιο του οποίου γίνονται ψηφιακές διαμορφώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιμέλειας σε ψηφιακή μορφή, των εκπαιδευτικών σεναρίων καθώς και η σήμανση και κατηγοριοποίησή τους για την ανάρτησή τους σε ειδική βάση δεδομένων. Η απασχόληση κάθε συνεργάτη αφορά σε έργο έως τέσσερις (4) ανθρωπομήνες.

Επισημαίνεται ότι ένας ανθρωπομήνας κοστολογείται στα 1.400,00 ευρώ.

Προσοχή:
α) Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας δεν αναλαμβάνει δέσμευση ως προς τη σύναψη σύμβασης, για λόγους που σχετίζονται με την πορεία ανάπτυξης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Επίσης, έχει το δικαίωμα να μην προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί το πρόγραμμα ή η χρηματοδότησή του. β) Για την υπογραφή σύμβασης έργου στη συγκεκριμένη συγχρηματοδοτούμενη Πράξη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μη υπέρβαση των μηνιαίων ορίων αμοιβών από παράλληλη απασχόληση σε άλλες συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις που υλοποιεί το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ:
Οι συνεργάτες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως.

Α) Έως έναν (1) συνεργάτη απόφοιτο Τμήματος Φιλολογίας με διδακτορικές σπουδές (θέση με κωδικό 62Φ-001):
1. Πτυχίο Τμήματος Φιλολογίας (ή ισότιμος τίτλος Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον πρόκειται για έλληνες υπηκόους)
2. Διδακτορικό δίπλωμα στη Νεοελληνική Φιλολογία
3. Δημοσίευση επιστημονικών άρθρων για όψεις των σχέσεων λογοτεχνίας και φωτογραφίας.

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
4. Διδασκαλία σε πανεπιστημιακή έδρα νεοελληνικών σπουδών
5. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 τουλάχιστον).

Β) Έως δύο (2) συνεργάτες απόφοιτοι Τμήματος Φιλολογίας με μεταπτυχιακές σπουδές στο πεδίο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας (θέση με κωδικό 62Φ-002):
1. Πτυχίο Τμήματος Φιλολογίας (ή ισότιμος τίτλος Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον πρόκειται για έλληνες υπηκόους)
2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ή ισότιμος τίτλος Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον πρόκειται για έλληνες υπηκόους) στο πεδίο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας
3. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
4. Σύνταξη εκπαιδευτικών σεναρίων στα γλωσσικά μαθήματα με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο πλαίσιο συμμετοχής σε πρόγραμμα (υλοποιούμενο από αναγνωρισμένο φορέα)
5. Υποστήριξη εκπαιδευτικών από απόσταση σε διαδικτυακές κοινότητες μάθησης στο πλαίσιο συμμετοχής σε πρόγραμμα (υλοποιούμενο από αναγνωρισμένο φορέα)
6. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 τουλάχιστον).

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν οποιοδήποτε συναφές προς το αντικείμενο της πρόσκλησης στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους. Επίσης, προαιρετικά, μπορούν να γράψουν ένα σύντομο κείμενο στο οποίο θα αιτιολογούν την επιθυμία συμμετοχής τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, συσχετίζοντάς την με την διδακτική τους εμπειρία.
Σημειώνεται ότι, εφόσον οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με σχετική σύμβαση ή πιστοποιητικό/βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (προσοχή: στην περίπτωση της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται και από αντίστοιχη βεβαίωση του εργοδότη, μέσω της οποίας θα προκύπτει το αντικείμενο της προϋπηρεσίας).
Η εμπειρία στην επιμέλεια εκδόσεων αποδεικνύεται με σχετική σύμβαση ή πιστοποιητικό/βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (προσοχή: στην περίπτωση της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται και από αντίστοιχη βεβαίωση του εργοδότη, μέσω της οποίας θα προκύπτει το αντικείμενο της προϋπηρεσίας) ή εναλλακτικά με αναφορά σε σελίδα τίτλου ή/και σελίδα που φέρει το όνομα του επιμελητή της έκδοσης. Εφόσον πρόκειται για ψηφιακό υλικό, απαιτείται αναφορά στο ηλεκτρονικό περιβάλλον στο οποίο έχει αναρτηθεί το υλικό (καταγραφή του URL).

Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αποδεικνύεται με σχετική σύμβαση ή πιστοποιητικό/βεβαίωση του αρμόδιου φορέα υλοποίησης.
Η συγγραφή άρθρων, δημοσιεύσεων, μελετημάτων αποδεικνύεται με τη σελίδα τίτλου και τη σελίδα περιεχομένων του επιστημονικού περιοδικού ή των πρακτικών συνεδρίων ή του αυτοτελούς/συλλογικού τόμου, όπου αυτά περιέχονται.

Η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται είτε: (α) με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), είτε (β) με βεβαίωση από εργοδότη/επιβλέποντα καθηγητή.

Η πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με την προσκόμιση του τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας, εφόσον αυτός είναι αναγνωρισμένος από τον ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο. Όσον αφορά στην άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας (επίπεδο Γ2), (α) οι απόφοιτοι ξενόγλωσσων τμημάτων επισυνάπτουν φωτοτυπία του πτυχίου του ξενόγλωσσου τμήματος και (β) οι κάτοχοι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων Ιδρυμάτων του εξωτερικού επισυνάπτουν τον πρωτότυπο τίτλο Ιδρύματος του εξωτερικού συνοδευόμενο από την επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική.

Οι άρρενες υποψήφιοι για όλους τους κωδικούς θέσεων πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή αποδεδειγμένα να έχουν αναβολή από τον Στρατό για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο της απασχόλησης με σύμβαση ανάθεσης έργου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:
Για την κατάθεση της πρότασής τους, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθεύονται τα σχετικά έντυπα (“Έντυπο Πρότασης Υποψηφιότητας”), είτε από την ιστοσελίδα του ΚΕΓ (http://www.greeklanguage.gr στην επιλογή “Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις”) είτε από τα γραφεία του ΚΕΓ, Καραμαούνα 1 (Πλατεία Σκρα), 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη.

Οι υποψήφιοι/ες, στον φάκελο που θα καταθέσουν, υποβάλλουν:

(α)-Έντυπο Πρότασης Υποψηφιότητας (σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται),
(β)-Βιογραφικό Σημείωμα, που θα συνοδεύεται, προαιρετικά, από ένα σύντομο κείμενο στο οποίο θα αιτιολογείται η επιθυμία συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σε σχέση με τη διδακτική τους εμπειρία, και (δ)-τα απαραίτητα δικαιολογητικά (απλή φωτοτυπία).

Σημειώνεται ότι, εφόσον κάποιος/α επιθυμεί να είναι υποψήφιος/α για περισσότερες από μία θέσεις, συμπληρώνει αντίστοιχο αριθμό Εντύπων Πρότασης Υποψηφιότητας, σημειώνοντας τον κατάλληλο κωδικό για κάθε θέση, και επισυνάπτει ξεχωριστά δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει αναντιστοιχία προσόντων, βαθμολογιών ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων μεταξύ του συμπληρωμένου Εντύπου Πρότασης Υποψηφιότητας και του Βιογραφικού Σημειώματος, υπερισχύουν και λαμβάνονται υπόψη μόνο τα στοιχεία που δηλώνονται στο Έντυπο.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβάλλονται κάποια από τα δικαιολογητικά που επικαλείται στην αίτησή του ο/η υποψήφιος/α, θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκαν και, επομένως, δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η πληρότητα των δικαιολογητικών πρέπει να υφίσταται κατά την υποβολή της πρότασης υποψηφιότητας. Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δε λαμβάνονται υπόψη.

Τα ανωτέρω κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή courier) στην ακόλουθη διεύθυνση (Προσοχή: Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου αναγράφεται η ένδειξη που ακολουθεί):

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Καραμαούνα 1 (Πλατεία Σκρα) 55132 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη “Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κωδ. 62Φ”

Σε περίπτωση κατά την οποία η πρόταση κατατίθεται ιδιοχείρως από τον/την υποψήφιο/α ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής των Προτάσεων δεν παρέχει οδηγίες (ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλές) για τον τρόπο συμπλήρωσης των εντύπων, επιμελείται, όμως, τα Έντυπα Πρότασης Υποψηφιότητας να είναι υπογεγραμμένα.

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται:
(α)-Προτάσεις που αποστέλλονται με FAX ή e-mail.
(β)-Προτάσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει το προβλεπόμενο από την πρόσκληση Έντυπο Πρότασης Υποψηφιότητας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:
Από 04 Αυγούστου 2015 έως και 24 Αυγούστου 2015.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Καραμαούνα 1 (Πλατεία Σκρα), 55132 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη.
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της πρότασης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης (των ΕΛΤΑ ή της εταιρίας courier) που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Μη εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης επιφέρει την ακυρότητα της ανωτέρω υποβαλλόμενης πρότασης.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/keg.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/keg-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προσλήψεις
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (εφεξής: ΚΕΓ), ΝΠΙΔ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α'/βάθμια και Β'/βάθμια εκπαίδευση» -ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του...

Σχολιάστε