Ανακοίνωση για την πρόσληψη εικοσιπέντε (25) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πρέβεζας,

 Δήμο ΠρέβεζαςΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
•    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
•    Βεβαίωση ανεργίας.
•    Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση .
•    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
•    Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, για την ειδικότητα που απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
•    Φωτοαντίγραφο   της   επαγγελματικής   άδειας   οδήγησης   &   του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), για την ειδικότητα που απαιτείται
•    Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας όπου απαιτείται.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Πρέβεζας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του καταστήματος του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαλόγγου και Λούρου δηλαδή από 7-7-2016 έως και 11-7-2016.

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/Δήμο-Πρέβεζας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/Δήμο-Πρέβεζας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προγράμματα,Προκήρυξη
Ανακοίνωση για την πρόσληψη εικοσιπέντε (25) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πρέβεζας,  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους...

Σχολιάστε