Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριάντα (30) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2015-2016, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αποζημίωση,

Δήμο Νεάπολης Συκεών

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1) Αίτηση
1) Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:

• τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή,
• θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική Ενότητα (Δημοτικές Ενότητες Συκεών, Νεάπολης, Πεύκων & Αγ. Παύλου) και σύμφωνα με το ωράριο που θα του υποδειχθεί
• δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
3) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
7) Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος
8) Βεβαίωση εμπειρίας (χρόνος προϋπηρεσίας ο οποίος θα αναγράφεται αναλυτικά σε ώρες/μήνα).
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στα πλαίσια του προγράμματος «Άθληση για όλους» της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού.
9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογενεικής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στα γραφεία της Επιχείρησης από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Προθεσιιία και τόπος υποβολής αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 30/11/2015 και για δέκα (10) ημέρες, έως και 09/12/2015 κατά τις ώρες 9:00 – 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών: Ελ. Βενιζέλου 125, Τ.Κ. 56728 τηλ. επικοινωνίας 2313 329 544

Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Νεάπολης-Συκεών.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Νεάπολης-Συκεών-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη τριάντα (30) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2015-2016, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αποζημίωση, Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο...

Σχολιάστε