Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, βάσει του άρθρου 97 του Ν.4368/2016 και με την αριθμ.5/11 -04-2016 (Θ:17) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου υπηρεσιών καθαριότητας τριάντα (30) ατόμων ως εξής:

Νοσοκομείο Καλαμάτας

 1.    Για την Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας και τις μονάδες ευθύνης της, ήτοι Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Ξενώνας – ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Καλαμάτας — Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής: είκοσι επτά (27) εργαζόμενοι, ήτοι είκοσι έξι (26) καθαριστές – καθαρίστριες και ένας (1) εργαζόμενος -με εμπειρία στην επιστασία-οργάνωση του τομέα της καθαριότητας. Επίσης, απαιτείται εκ των είκοσι έξι (26) απασχολούμενων-καθαριστών-καθαριστριών οι δύο (2) να έχουν εμπειρία στον χειρισμό των περιστροφικών και πλυστικών μηχανών του Τομέα Καθαριότητας.2.    Για το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Φιλιατρών: τρεις (3) εργαζόμενοι καθαριστές -καθαρίστριες.
Οι αιτούντες θα πρέπει να δηλώνουν ρητά την προτίμησή τους για τις δύο ανωτέρω επιλογές με σειρά προτεραιότητας.

Δυνατότητα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4368/2016 και την αριθμ.πρωτ.Γ.Π.οικ.22273/22.03.2016 εγκυκλίου Υπουργείου Υγείας, έχουν ιδιώτες (καθαριστές και καθαρίστριες):
α) Που εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και υπηρεσιών καθαριότητας. Δηλαδή είναι αδιάφορο εάν πλέον δεν απασχολούνται στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και των υπηρεσιών καθαριότητας, εφόσον είχαν απασχοληθεί για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα στο παρελθόν. Είναι ευνόητο ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν πρόσωπα, στα οποία συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007.

β) Που απασχολήθηκαν ή απασχολούνται στον καθαρισμό με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας. Συνεπώς εμπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρείχαν την υπηρεσία καθαριότητας σε συγκεκριμένο κτίριο ή υπηρεσία καθαριότητας του νομικού προσώπου: i) Στα πλαίσια σύμβασης έργου ή εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτιστεί μεταξύ του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας νομικού προσώπου και του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, εφόσον η παροχή της εργασίας ήταν αυτοπρόσωπη από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, χωρίς την απασχόληση από αυτό προσωπικού, ή ii) Στα πλαίσια σύμβασης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου που είχε καταρτιστεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιώτη και οποιουδήποτε τρίτου (φυσικό πρόσωπο, ως ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), στον οποίον είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής καθαριότητας στο εν λόγω κτίριο του εποπτευόμενου από το Υπουργείο μας Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις υπό α’ και β’ πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής προσωπικού καθαριότητας χώρων του Γ.Ν.Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας και των μονάδων ευθύνης της, Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Ξενώνας -ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Καλαμάτας – ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Φιλιατρών – Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής), οφείλουν μαζί με την αίτηση να συνυποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή (για τους αλλοδαπούς) νόμιμη άδεια διαμονής που παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, για την παροχή έργου (π.χ. Ε.Δ.Τ.Ο., Άδεια Διαμονής για Παροχή Υπηρεσιών ή Έργου, επί Μακρόν Διαμένοντος κλπ.).

2)    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης.

3)    Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας καθαριότητας στο συγκεκριμένο κτίριο του νομικού προσώπου, ήτοι:
α) βεβαίωση εργοδότη, εκ του οποίου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο τόπος της απασχόλησης, ή
β) κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ, με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του ή γ) αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής συμβάσεως εργασίας ή σύμβαση έργου με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του.

4)    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007. Αυτή η υπεύθυνη δήλωση εμπεριέχεται σε έντυπο αιτήσεως που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο.
5)    (για ειδικές περιπτώσεις) Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας και Βεβαίωση Ανεργίας.

Τα δικαιολογητικά παραδίδονται σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης έργου είναι από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης (έως 31/12/2017).

Η σύμβαση παροχής έργου καθαριότητας παρέχεται σε 5νθήμερη – 8ωρη ημερήσια εργασία, ώστε να καλύπτονται όλα τα τμήματα του έργου και οι εν γένει ανάγκες καθαριότητας του Ν.Π.Δ.Δ.

Το κόστος σύναψης σύμβασης εκάστου συμβαλλόμενου καθορίζεται σε μηνιαία βάση για κάθε ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις μικτές μηνιαίες αποδοχές, που θα ελάμβανε ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας, κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) στον ίδιο φορέα, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο Ν.4354/2015, λαμβανομένων υπόψη όλων των επιδομάτων και προσαυξήσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Οι συμβαλλόμενοι θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και θα διενεργείται η καταβολή της αμοιβής και η παρακράτηση εισφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου κατά κύριο ή συνκύριο επάγγελμα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν.1599/1986, σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα, και να τα υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, της Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Αντικάλαμος -Καλαμάτα, Τ.Κ.: 24100), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επίσης πρέπει να συνυποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (www.nosokomeiokalamatas.gr) και στον Πίνακα Ανακοινώσεων, θα είναι εντός 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Καλαμάτας, μέχρι και την 04/05/2016.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της Αιτήσεως και της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 παρ. 4. του Ν. 1599/1986: α) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας, β) στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος (www.nosokomeiokalamatas.gr) και συγκεκριμένα στο χώρο των «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ».

Η Πρόσκληση αυτή, το έντυπο της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4. του Ν. 1599/1986 να αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/Νοσοκομείο-Καλαμάτας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/Νοσοκομείο-Καλαμάτας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προγράμματα,Προκήρυξη
Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, βάσει του άρθρου 97 του Ν.4368/2016 και με την αριθμ.5/11 -04-2016 (Θ:17) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου υπηρεσιών καθαριότητας τριάντα (30) ατόμων ως εξής:  1.    Για την Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας και τις μονάδες ευθύνης της, ήτοι Κέντρο...
Summary
Article Name
30 προσλήψεις στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Σχολιάστε