Ανοίγουν σήμερα Δευτέρα οι αιτήσεις για 302 μόνιμες προσλήψεις χωρίς αίτηση ΑΣΕΠ με μεικτό σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων που προκήρυξε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά σήμερα Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 12 Μαρτίου 2019.

Η κάλυψη των παρακάτω θέσεων:

– Οκτώ (8) θέσεων του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

– Πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

– Εξήντα (60) θέσεων του Κλάδου ΠΕ3 Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

– Πενήντα έξι (56) θέσεων του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

– Δύο (2) θέσεων του Κλάδου ΠΕ9 Ψυχολόγων με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

– Είκοσι (20) θέσεων του Κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

– Δύο (2) θέσεων του Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών- Γραφίστες με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

– Τριών (3) θέσεων του Κλάδου ΤΕ6 Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

– Εξήντα μίας (61) θέσεων του Κλάδου ΔΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

– Τριών (3) θέσεων του Κλάδου ΔΕ9 Οδηγών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

– Τριάντα τριών (33) θέσεων του Κλάδου ΔΕ11 Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

Οι ως άνω θέσεις θα καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών της Μονάδων.

Γενικά προσόντα διορισμού:

Οι υποψήφιοι πρέπει : α. Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη : (1) 1984 έως και 1998 οι υποψήφιοι των Κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (2) 1989 έως και 1998 οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, θα πρέπει να έχουν παρέλθει πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την απόκτησή της, πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης. Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες. Για τους εν λόγω πολίτες απαιτείται Βεβαίωση ότι δεν προβλέπεται στην χώρα τους τέτοια υποχρέωση.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την εκτυπωμένη μορφή της με ηλεκτρονικό τρόπο συμπληρωμένης Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης.

Το υπόδειγμα της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, θα βρίσκεται ανηρτημένο , από 19/2/2019 στο διαδίκτυο (INTERNET) στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Π. www.nis.gr , στον υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη(www.yptp.gr)

H Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή και θα έχει συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) .

(2) Φωτοαντίγραφο εκτυπωμένου ηλεκτρονικού παράβολου τριών (3) ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου. Για την αναγραφή του (μοναδικού) κωδικού παραβόλου / πληρωμής στο σχετικό πεδίο της αίτησης συμμετοχής τους, οι υποψήφιοι πρέπει πριν την υποβολή της αίτησής τους να προβούν στην υποβολή αιτήματος χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ.(www.gsis.gr), στην ηλεκτρονική υπηρεσία eπαράβολο επιλέγοντας, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: – στο πεδίο Φορέας Δημοσίου: Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών – στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου : Υποβολή αίτησης συμμετοχής – στο πεδίο Τύπος Παραβόλου : Συμμετοχή σε διαδικασία διαγωνισμού Κατά την επιλογή του Τύπου Παραβόλου θα εμφανισθεί αυτόματα το ποσό των τριών (3) ευρώ.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2019/01/Αρχηγείου-Ελληνικής-Αστυνομίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2019/01/Αρχηγείου-Ελληνικής-Αστυνομίας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔιαγωνισμός,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανοίγουν σήμερα Δευτέρα οι αιτήσεις για 302 μόνιμες προσλήψεις χωρίς αίτηση ΑΣΕΠ με μεικτό σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων που προκήρυξε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά σήμερα Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 12 Μαρτίου 2019. Η κάλυψη των παρακάτω θέσεων: - Οκτώ (8) θέσεων του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού...

Σχολιάστε