Ο Δήμαρχος Παιονίας ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή τριάντα ενός (31) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση θα ποσληφθούν 7 ΔΕ οδηγοί απορριματοφόρου και ανακύκλωσης και 24 ΥΕ εργάτες καθαριότητας (συνοδοί απορριματοφόρου).

Οι υποψήφιοι πρέπει να  διαθέτουν τα εξής προσόντα:
1. Να είναι Έλληνες Πολίτες
2. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων του Νομού Κιλκίς.
3. Nα έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους.
4. Να υποβάλλουν στην έδρα του Δήμου Παιονίας στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ στο Γραφείο Προσωπικού από 24 – 4 – 2015 έως και 28- 4 – 2015 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
Β. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
Γ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” και ότι το κρίσιμο δωδεκάμηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου και σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/dimarxeio-polukastrou-dimos-paionias_kilkisnews.gr_.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/dimarxeio-polukastrou-dimos-paionias_kilkisnews.gr_-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προσλήψεις
Ο Δήμαρχος Παιονίας ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή τριάντα ενός (31) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση θα ποσληφθούν 7 ΔΕ οδηγοί απορριματοφόρου και ανακύκλωσης και 24 ΥΕ...

Σχολιάστε