Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού καθώς και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την επίσπευση εκτέλεσης του παραπάνω αναφερόμενου αρχαιολογικού έργου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, από την επομένη της δημοσίευσης στο ΦΕΚ της πρόσληψης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης

 εφορεία αρχαιοτήτων Κορινθίας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΕΦ.Α. Κορινθίας, Αρχαία Κόρινθος 20007 υπόψη: κας Σοφίας Καλαντζή και τον κ. Αριστείδη Τσίρτση. Κατάθεση δικαιολογητικών ( 9πμ- 15μμ, τηλ. επικοινωνίας: 2741032650), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavqeia.qov.qr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της Ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας στις 15-04-2016. Υποβολή δικαιολογητικών από 18-04-2016 έως και 22-04-2016.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/εφορεία-αρχαιοτήτων-Κορινθίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/εφορεία-αρχαιοτήτων-Κορινθίας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού καθώς και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την επίσπευση εκτέλεσης του παραπάνω αναφερόμενου αρχαιολογικού έργου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, από την επομένη της δημοσίευσης στο ΦΕΚ της πρόσληψης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης   Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Όσοι...
Summary
Article Name
32 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Κορινθίας

Σχολιάστε