Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ στο ΛΑΣΙΘΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2016, ανά Τοπική Κοινότητα

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 2/5/2016 και ημερομηνία λήξης την 31-10-2016, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εάν αυτό κριθεί απαραίτητο λόγω καιρικών συνθηκών . Οι επί μέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/logo_dimossitias1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/logo_dimossitias1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ στο ΛΑΣΙΘΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2016, ανά Τοπική Κοινότητα Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 2/5/2016 και ημερομηνία λήξης την 31-10-2016, με...
Summary
Article Name
33 προσλήψεις στο Δήμο Σητείας

Σχολιάστε