Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , τριών (3) μηνών, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας που εδρεύει στην Σπάρτη

Δήμο Σπάρτης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (Πίνακας Β’) των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν επικυρωμένα:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλου επικυρωμένου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης.
3. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
4. Βασικό τίτλο σπουδών (για τον υποψήφιο που συμμετέχει στις κατηγορίες ΔΕ)
5. Άδεια μηχανοδηγού- χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, άδειες οδήγησης αυτοκινήτου.
6. Άδεια χειριστή μηχανήματος διαξονικού γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ).
7. Πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ ή /και βεβαίωση ΚΕΚ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας).
8. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ( όχι παλαιότερο των δύο μηνών) ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.
9. Ο γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας , πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου (όχι παλαιότερο των δύο μηνών), δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα ή αντίγραφο Πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων, θεωρημένη από αρμόδιο δικαστήριο ή δικαστική απόφαση για περίπτωση ανικανότητας του άλλου γονέα κλπ , και υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων.

10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( όχι παλαιότερο των δύο μηνών) για την
απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων).
11. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 85-87 , τκ. 23100 Σπάρτη απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης υπόψιν κ. Ξυδιά Αναστασίας ή κ. Αλεξάκη Πολύδωρου (τηλ. επικοινωνίας: 2731081866 εσωτ.117 και 2731081866 εσωτ.116) μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών έως και την 29 Ιουνίου 2015.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμο-Σπάρτης-.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμο-Σπάρτης--300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , τριών (3) μηνών, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας που εδρεύει στην Σπάρτη ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (Πίνακας Β') των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν...

Σχολιάστε