Ο Δήμος Ζακύνθου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά ενενήντα (34) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών

Δημαρχείο Ζακύνθου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση, για τη συνδρομή των γενικών προσόντων (παρ 2 άρθρο 169 ν. 3584/07)
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
  4. Φωτοαντίγραφο του τυπικού προσόντος της ειδικότητας τους.(εφόσον απαιτειται)
  5. Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ – ΑΜ ΙΚΑ – ΙΒΑΝ .
  6. Γνωμάτευση από παθολόγο και ψυχίατρο (νοσοκομείου ή ΙΚΑ ή ιδιώτη)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά στο κεντρικό πρωτόκολλο στη Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, Πλατεία Σολωμού 1, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι προθεσμίας 04 (τεσσάρων) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησή της παρούσης στο χώρο ανακοινώσεων του Κεντρικού Δημοτικού Καταστήματος

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δημαρχείο-Ζακύνθου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δημαρχείο-Ζακύνθου-300x271.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Ζακύνθου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά ενενήντα (34) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας Υπεύθυνη δήλωση, για τη συνδρομή των...

Σχολιάστε