Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι ΙΔΟΧ) με συνολικά τριάντα πέντε (35) καθηγητές μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων και τρεις (3) μαέστρους για την κάλυψη αναγκών του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, που εδρεύει στη Λάρισα,

%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85-%cf%89%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b1%cf%83

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Πλατεία Λαού, 41221 Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κου Χρήστου Μπαντούλη (τηλ. Επικοινωνίας 2410-536886, 2410-531960) τα ακόλουθα νομίμως δικαιολογητικά:

1.    Αίτηση (υπόδειγμα στο site www.dodiolar.com )
2.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις),
3.    Φωτοαντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών, συνοδευμένα με βεβαιώσεις για τη βαθμολογία των, όπως απαιτούνται ως προσόντα από την προκήρυξη,
4.    Φωτοαντίγραφο όλων των βεβαιώσεων που απαιτούνται σύμφωνα με την προκήρυξη,
5.    Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για τους ανέργους (θα την προσκομίσουν στην επιτροπή αξιολόγησης την ημέρα της ακρόασης με την αυτή ημερομηνία),

6.    Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μια μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας Π.Ε. που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο Δ.Ε. σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύει ο αποκλεισμός του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δ.Ω.Λ., εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες και συγκεκριμένα από Τετάρτη 21-09-2016 μέχρι Παρασκευή 30-09-2016. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες μόνο και κατά τις ώρες 09:00 -13:00.

Η συνέντευξη-ακρόαση των υποψηφίων όπως αναφέρεται και σε προηγούμενη ενότητα θα γίνει την Τρίτη και την Τετάρτη 4 & 5 Οκτωβρίου 2016 και κατά τις ώρες 09:00¬14:00 στο χώρο του Δ.Ω.Λ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:
2410536886 2410531960 2410250956
Καθημερινά από 09:00-13:00.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/09/ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΩΔΕΙΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΣ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/09/ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΩΔΕΙΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΣ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι ΙΔΟΧ) με συνολικά τριάντα πέντε (35) καθηγητές μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων και τρεις (3) μαέστρους για την κάλυψη αναγκών του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, που εδρεύει στη Λάρισα,  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους και να την...

Σχολιάστε