Ο Δήμος Έδεσσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2015.

δημοσ εδεσσας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. β. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο ή το 65ο έτος αυτής κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης. γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς: Όσοι έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Έδεσσας (Γραφείο 16), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) η οποίας χορηγείται από την υπηρεσία μας.
  4. Πιστοποιητικό οικ. κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.
  5. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) , (όχι χειρόγραφο)
  6. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ. ) , (όχι χειρόγραφο)
  7. Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α. (για όσους έχουν , όχι χειρόγραφο )
  8. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και την Τρίτη 26 Μαίου 2015 , στο Γραφείο 16 του Δήμου Έδεσσας (οδός Πλατεία Αιγών 1 Έδεσσα Τ.Κ. 58200 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η πλήρη προκήρυξη και η κατανόμη των θέσεων

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/δημοσ-εδεσσας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/δημοσ-εδεσσας-300x290.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΟΤΑ,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Έδεσσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2015. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. β. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να...

Σχολιάστε