Ανακοινώνει την πρόσληψη 38 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» κατά την περίοδο 2016 – 2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες)

Δήμο Κορδελιού Ευόσμου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1)    Αίτηση
2)    Φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
3)    Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
4)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή και ότι θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική ενότητα σύμφωνα με το ωράριο που θα του υποδειχθεί (Δημοτικές ενότητες Ευόσμου, Κορδελιού).
5)    Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
6)    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7)    Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
8)    Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
9)    Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
10)    Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων
Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9 παρ. 3 της αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ 187200/13385/1259/891 με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων άθλησης για όλους» Φ.Ε.Κ. 1774/17-06-2016 τ. Β’)

Επιλογή -Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε με την υπ’ αρ. 405/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης, στο Δημαρχείο του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερολογιακών ημερών στα γραφεία της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Πολιτισμού (Κολοκοτρώνη 43 & Τσαλή) Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση τις εργάσιμες ημέρες στα γραφεία της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Πολιτισμού του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου (Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 43 & Τσαλή, 2ος όροφος, Εύοσμος) από 17-10-2016 και για (10) δέκα ημέρες, έως και 27-10-2016, κατά τις ώρες 9:00′-13:00′. (Πληροφορίες τηλ: 2310574155, 700082, 705442)
Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (www. Kordelio-evosmos.gr)

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Κορδελιού-Ευόσμου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Κορδελιού-Ευόσμου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ανακοινώνει την πρόσληψη 38 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» κατά την περίοδο 2016 - 2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1)    Αίτηση 2)    Φωτοτυπία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου...

Σχολιάστε