Ο Δήμςο Νέας Ιωνίας καλει κάθε ενδιαφερόμενο για την στελέχωση της Δημοτικής Κατασκήνωσης με θέσεις Ομαδαρχών και Κοινοταρχών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για τρεις (3) κατασκηνωτικές περιόδους των δεκατριών (13) ημερών οι Ομαδάρχες και για τέσσερις (4) κατασκηνωτικές περιόδους των (13) δεκατριών ημερών οι Κοινοτάρχες, διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών σύνολο, σύμφωνα με τις κατασκηνωτικές περιόδους:

1η περίοδος : από 19/6/17 έως 1/7/2017

2η περίοδος : από 3/7/2017 έως 15/7/2017

3η περίοδος : από 17/7/2017 έως 29/7/2017

4η περίοδος : από 31/7/2017 έως 12/8/2017

1.    Έξι (6) Κοινοτάρχες, για καθεμία από τις τρεις (3) πρώτες περιόδους
2.    Τρεις (3) Κοινοτάρχες, για την 4η περίοδο
3.    Τριάντα (30) Ομαδάρχες, για κάθε μία από τις τρεις (3) πρώτες περιόδους

Οι ομαδάρχες πρέπει:
να είναι ηλικίας από 17 έως 30 ετών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι κοινοτάρχες πρέπει:
Για την 1η, 2η και 3η περίοδο
να είναι ηλικίας από 18 έως 40 ετών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Για την 4η περίοδο
να είναι ηλικίας από 18 έως 55 ετών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι ομαδάρχες και οι κοινοτάρχες πρέπει να έχουν απαραιτήτως προηγούμενη
κατασκηνωτική εμπειρία

Θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ή φοιτητές των Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι. ή σπουδαστές ή απόφοιτοι Λυκείου και ελλείψει αυτών μαθητές Λυκείου ή απόφοιτοι – μαθητές Γ’ Γυμνασίου.

Προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι και ακολουθούν οι Δημότες του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 2207/94.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τις παραπάνω θέσεις είναι τα ε§ής:
1.    Αίτηση (έντυπο που δίνεται από την υπηρεσία)
2.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3.    Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους ή βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης.
4.    Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας ώστε να πιστοποιείται η μόνιμη κατοικία εάν είναι μόνιμοι κάτοικοι ή πιστοποιητικό γέννησης από τα Δημοτολόγιο του Δήμου Νέας Ιωνία (για τους δημότες)

5.    Πιστοποιητικό υγείας (έντυπο που δίνεται από την υπηρεσία), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από Ιατρό.
6.    Υπεύθυνη δήλωση (ενσωματωμένη στην αίτηση) ή βεβαίωση φορέα από την οποία να αποδεικνύεται προηγούμενη εμπειρία σε Κατασκηνώσεις Δημοσίου, Ιδιωτικού ή μη Κερδοσκοπικού φορέα.

7.    Υπεύθυνη δήλωση (ενσωματωμένη στην αίτηση) του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή , υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία) απάτη εκβίαση , πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής , β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν , λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή , ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως, στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας στην διεύθυνση : Βοσπόρου 121, Νέα Ιωνία.
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα υπάρχει τοιχοκολλημένη στο Δημοτικό Κτίριο (Αγίου Γεωργίου 40) και στο κτίριο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης, του πιστοποιητικού υγείας καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στο site του Δήμου www.nealonia.gr -Προκηρύξεις.
Οι ομαδάρχες και κοινοτάρχες που θα επιλεγούν θα παρακολουθήσουν εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο πρόληψης «ΙΡΙΔΑ» (Δ/νση: Πριγκηπονήσσων 4, Νέα Ιωνία).
Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί με απόφαση Δημάρχου. Θα ληφθεί υπόψη και θα αξιολογηθεί ο ζήλος, το ενδιαφέρον, η υπευθυνότητα και η ικανότητα που εκδήλωσαν οι ενδιαφερόμενοι τα προηγούμενα έτη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ειδικά για τους Κοινοτάρχες η επιλογή θα γίνει μετά από συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων, στα ανωτέρω στελέχη θα παρέχεται σίτιση και διαμονή στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι, η δε αποζημίωσή τους, για την κοινωνική και εκπαιδευτική προσφορά στους κατασκηνωτές , θα καθορισθεί με κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που θα δημοσιευθεί στο
Φ.Ε.Κ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 24/5/2017 έως 2/6/2017.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/agrotourismos.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/agrotourismos-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμςο Νέας Ιωνίας καλει κάθε ενδιαφερόμενο για την στελέχωση της Δημοτικής Κατασκήνωσης με θέσεις Ομαδαρχών και Κοινοταρχών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για τρεις (3) κατασκηνωτικές περιόδους των δεκατριών (13) ημερών οι Ομαδάρχες και για τέσσερις (4) κατασκηνωτικές περιόδους των (13) δεκατριών ημερών οι Κοινοτάρχες, διάστημα μικρότερο των τριών...

Σχολιάστε