Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Δήμο Παύλου Μελά

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ «ΙΡΙΣ» ύστερα από την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./58/16284/30-6-2015 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α) όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009, των παρ. 2 και 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 όπως ισχύει και λαμβάνοντας υπόψη: 1) τις υπ’ αριθ. 115/2015 και 116/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, 2) τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών καθώς και τον Κανονισμό Προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης, ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων-δραστηριοτήτων της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2015-2016

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα εννέα (39) ατόμων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης εννέα (9) μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμο-Παύλου-Μελά.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμο-Παύλου-Μελά-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ «ΙΡΙΣ» ύστερα από την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./58/16284/30-6-2015 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α) όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21...

Σχολιάστε