Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) συνολικά μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)μηνών, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων, που εδρεύει στην Καρδίτσα

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

1

Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων

Καρδίτσα

ΔΕ30 Υδραυλικών

2 μήνες

1

2

Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων

Καρδίτσα

ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων

2 μήνες

1

3

Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων

Καρδίτσα

ΔΕ30 ϊεχνιτών (Ηλεκτροτεχνιτών)

2 μήνες

2

-Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 55ο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Αίτηση (Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).
2.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3.    Αντίγραφο του τίτλου σπουδών.
4.    Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
5.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
6.    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Υπηρεσιακή Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
7.    Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές (Προσκόμιση πιστοποιητικού στρατολογικής Κατάστασης).
8.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός δωδεκάμηνου (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στα γραφεία της υπηρεσίας του Συνδέσμου (Δ/νση Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος Καρδίτσα τηλ. επικοινωνίας: 24410-21351), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας ήτοι από Παρασκευή 03.03.2017 έως και Δευτέρα 13.03.2017.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Καρδίτσας.gifhttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Καρδίτσας-300x300.gifpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) συνολικά μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)μηνών, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας...

Σχολιάστε