Η ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας ανακοινώνει με προκήρυξη του προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δυο (2) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, δυο (2) κατηγορίας- κλάδου ΔΕ υδραυλικοί και δυο (2) ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων, για την κάλυψη κατεπειγουσών η πρόσκαιρων αναγκών της δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αρχαίας Ολυμπία

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Οι υποψήφιοι για τις προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας πρέπει:
1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μιχου Αριστεα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της επιχείρησης υπηρεσίας προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Επικουρικά δικαιολογητικά
Επικυρωμένο πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής εάν υπάρχει.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,ΟΤΑ,Προσλήψεις
Η ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας ανακοινώνει με προκήρυξη του προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δυο (2) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, δυο (2) κατηγορίας- κλάδου ΔΕ υδραυλικοί και δυο (2) ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων, για την κάλυψη κατεπειγουσών η πρόσκαιρων αναγκών της δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης...

Σχολιάστε