Ανακοίνωση για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΥΕ Ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης

εφορεία αρχαιοτήτων Κορινθίας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να συμπληρώσουν έντυπη αίτηση και να την υποβάλλουν με τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής, οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας κατά τις ώρες 09:00 με 15:00 στη διεύθυνση Μπουμπουλίνας 20-22 Τ.Κ. 106 82 Αθήνα, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από 26-08¬2015 έως 01-09-2015.
Η ανακοίνωση θα καταχωρηθεί στο διαδικτυακό κόμβο (Ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://www.diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr ) και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα έναρξης της προθεσμίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/εφορεία-αρχαιοτήτων-Κορινθίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/εφορεία-αρχαιοτήτων-Κορινθίας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Ανακοίνωση για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΥΕ Ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να συμπληρώσουν έντυπη αίτηση και να την υποβάλλουν με τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο...

Σχολιάστε