Ανακοίνωση για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης και του Γραφείου Εκπαίδευσης της Κρατική Σχολής Ορχηστικής Τέχνης

που εδρεύει στην Αθήνα του νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1 ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας
3 ΔΕ Διοικητικών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6. Έντυπα αιτήσεων και αντίτυπα ολόκληρης της ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017» το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης, Ομήρου 57 – Αθήνα Τ.Κ. 106 72 (τηλ. επικοινωνίας: 210-3612330, υπεύθυνη υπάλληλος: κα Μαρία Κωνσταντάκη).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 12/01/2019 έως και 21/01/2019.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «19-09-2018» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «22-11-2018»: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες^ Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ.Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες^ Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ.Χρόνου ΣΟΧ.

Η ανάρτηση αυτών υπάρχει και στο χώρο των ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αθηναίων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/09/Κρατική-Σχολή-Ορχηστικής-Τέχνης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/09/Κρατική-Σχολή-Ορχηστικής-Τέχνης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ανακοίνωση για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης και του Γραφείου Εκπαίδευσης της Κρατική Σχολής Ορχηστικής Τέχνης που εδρεύει στην Αθήνα του νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του...

Σχολιάστε