Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών και δυο (2) άτομων Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών,

DHMARXEIO-abdhron

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών
  2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά, ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ

  1. ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ συμπληρωμένο σε όλες τις ενδείξεις και υπογραφή για την Υπεύθυνη Δήλωση όπως περιλαμβάνεται στο ειδικό έντυπο
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(οι έγγαμοι)
  4. Πιστοποιητικό γέννησης (οι άγαμοι)
  5. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης(ΑΜΚΑ)
  6. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  7. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (για όσους έχουν)

OI ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ για τις παραπάνω ειδικότητες Οι θέσεις είναι χωρίς τυπικά προσόντα. Δηλαδή δεν απαιτείται τίτλος σπουδών.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση στο ΝΠΔΔ Δήμου Αβδήρων, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στη Γενισέα Ξάνθης (στο κτίριο του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η κ.Δεληγιάννη Κασσιανή. έως τις 23/06/2015
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2541352541 Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (με πρακτικό ανάρτησης) και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/DHMARXEIO-abdhron.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/DHMARXEIO-abdhron-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών και δυο (2) άτομων Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών Να έχουν υγεία...

Σχολιάστε