Ο Δήμος Δομοκού ύστερα από την υπ’ αριθ. 148/12/2015 απόφαση του Δ.Σ η οποία εγκρίθηκε με το αριθ. 5095/122778/21-7-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη εποχικών,

Δήμο Δομοκού

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Α) Οι ενδιαφερόμενοι της ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (Υδροφόρας , με άδεια οδήγησης Γ’ Κατηγορίας και κάρτας ψηφιακού ταχογράφου), μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του 1ου μέρους του Ν.3584/2007.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα στους οποίους έχει απασχοληθεί κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως.
4. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο πίνακα με ένδειξη “Προσόντα»
Β] Οι ενδιαφερόμενοι της ειδικότητας Εργατών Γενικών Καθηκόντων, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του 1ου μέρους του Ν.3584/2007.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα στους οποίους έχει απασχοληθεί κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δομοκού, Πλατεία Μουσών 1 – Δομοκός, Τ.Κ.35010, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, αρμόδιος υπάλληλος κος Παπαχρήστος Γεώργιος, (τηλ. επικοινωνίας: 2232 3 50208).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δομοκού, ήτοι από 28/7/2015 μέχρι και 6/8/2015 (ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης: 27η/7/2015).

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Δομοκού.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Δομοκού-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Δομοκού ύστερα από την υπ' αριθ. 148/12/2015 απόφαση του Δ.Σ η οποία εγκρίθηκε με το αριθ. 5095/122778/21-7-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη εποχικών, Απαραίτητα δικαιολογητικά Α) Οι ενδιαφερόμενοι...

Σχολιάστε