Ο Δήμος Δυτικής Μάνης, ύστερα από την υπ’ αριθ. 44/2018 απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 74371/29.5.2018 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (4) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

4 ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσωστών

ΗΛΙΚΙΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών ( Π.Δ. 31/2018).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσόντων καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου Δυτικής Μάνης (διεύθυνση: Καρδαμύλη Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24022 και τηλ: 27213.60906) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της Δήμου δηλαδή από 31.5.2018 έως και 6.6.2018.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Δυτικης-Μάνης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Δυτικης-Μάνης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Δυτικής Μάνης, ύστερα από την υπ' αριθ. 44/2018 απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 74371/29.5.2018 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (4) ατόμων, προς κάλυψη...

Σχολιάστε