Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης,

 Δήμου ΕλληνικούΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.    Να είναι Έλληνες Πολίτες.
2.    Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών.
3.    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
4.    Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κ.τ.λ.)
5.    Από το σύνολο των υποψηφίων προτάσσονται οι δημότες του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης και ακολουθούν οι δημότες των υπολοίπων Δήμων της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δημαρχείο Ελληνικού – Αργυρούπολης (Κύπρου 68 – Αργυρούπολη) Γραφείο Προσωπικού τηλ: 2132018700 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

Μαζί με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
2.    Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (Δεν ισχύει για τις ειδικότητες ΥΕ)
3.    Πιστοποιητικά    απόδειξης προϋπηρεσίας:

–    για προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα – βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή συμβάσεις,
–    για προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα – βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ
4.    Πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας).
5.    Πιστοποιητικό εντοπιότητας εφόσον πρόκειται για δημότες του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης
6.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης για την απόδειξη των ανήλικων τέκνων
7.    Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
8.    Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών, τα δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν, όπως αναφέρονται στο δεύτερο κεφάλαιο στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23/01/2015», στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www . asep.gr 0 Έντυπα αιτήσεων 0 Διαγωνισμών φορέων 0 Εποχικό (ΣΟΧ).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 26/05/2016 μέχρι
01/06/2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Summary
Article Name
4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Ελληνικού-Αργυρούπολης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Ελληνικού-Αργυρούπολης-300x253.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εκτάκτων εποχιακών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης,  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1.    Να είναι Έλληνες Πολίτες. 2.    Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών. 3.  ...

Σχολιάστε