Στην πρόσληψη 4 εργαζομένων με δίμηνη σύμβαση θα προχωρήσουν  τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής του δήμου Θέρμης.

δήμος Θέρμης

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
• Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες
• Να έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που
επιλέγουν.
• Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να µην έχουν καταδικαστεί ή να µην είναι
υπόδικοι για εγκληµατική δράση ή να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα) και να έχουν την υγεία και τη
φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
• Να κατέχουν τα ειδικά προσόντα για διορισµό του κλάδου που αναφέρονται ανωτέρω.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆ για την απόδειξη της ανεργίας ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ
4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση
αυτού.
5. Στην ειδικότητα ΠΕ Ξένων Γλωσσών θα συνυπολογιστεί η αποδεδειγµένη γνώση δεύτερης ξένης Γλώσσας.
6. Σε όλες τις ειδικότητες θα συνυπολογιστεί η αποδεδειγµένη εµπειρία στη δηµιουργική απασχόληση παιδιών ηλικίας 5
έως 12 ετών
7. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπάλληλους του ν. 3584/07.
καθώς και ότι δεν υφίσταται κώλυµα απασχόλησης ως ορίζεται στο π.δ.165/2004 και στον Ν.2190/1994 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.3812/2009).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι λόγω του κατεπείγοντος µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα
γραφεία του Ν.Π.∆.∆. (∆/νση: Κοινοτικό Κατάστηµα Τριλόφου, Πλατεία ∆ηµαρχείου-Τρίλοφος, τηλ: 23923/30-213, 214, 219) από
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου έως και Παρασκευή 04 Μαρτίου 2016, από 8:00 πµ έως 15:00 µµ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Summary
Article Name
4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Θέρμης
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δήμος-Θέρμης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δήμος-Θέρμης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Στην πρόσληψη 4 εργαζομένων με δίμηνη σύμβαση θα προχωρήσουν  τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής του δήμου Θέρμης. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες • Να έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει...

Σχολιάστε