Ο Δήμος Κιλελέρ ύστερα από την υπ’ αριθ. 33/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΕΒ8ΩΕΝ-Υ0Ι), η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 2720/34436/09-03-2017 (ΑΔΑ:6ΤΓΜΟΡ10-Ω7Γ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων,

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
3.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4.    Α.Φ.Μ.
5.    Α.Μ.Κ.Α.
6.    Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου στη Νίκαια, των δημοτικών ενοτήτων Πλατυκάμπου, Κραννώνα, Αρμενίου και Κιλελέρ καθώς και στον ιστοχώρο του Δήμου Κιλελέρ και του προγράμματος “Διαύγεια”.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κιλελέρ (Δ/νση: Ηρ. Πολυτεχνείου & Αγ. Χαραλάμπους, τηλ: 2413507223) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Πασαλίδου Στυλιανή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή από 14-03-2017 έως 20-03-2017.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Κιλελέρ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Κιλελέρ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Κιλελέρ ύστερα από την υπ' αριθ. 33/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΕΒ8ΩΕΝ-Υ0Ι), η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 2720/34436/09-03-2017 (ΑΔΑ:6ΤΓΜΟΡ10-Ω7Γ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ...

Σχολιάστε