Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Πύλου Νέστορος,

 

για το σχολικό έτος 2017 -2018, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού Τεσσάρων (4) ατόμων, για τις εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και ειδικά προσόντα:

Π.Ε. Χημικών 1
Π.Ε. Κοινωνιολόγων 1

Τ.Ε. Πληροφορικής 1
Π.Ε. Καλών τεχνών 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση του φορέα, και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας, Μισθοδοσίας και Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων στην Πύλο στο Δημαρχείο Πύλου Νέστορος (Πλ. Νέστορος) (Τηλέφωνο 2723360210 και φαξ 2723023522) και ώρες 8:00 π.μ- 14:00 μ.μ, μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων.
Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης και απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλου-Νέστορος (www.pylos-nestor.gr) ή να την παραλάβουν από τα γραφεία του Δήμου μαζί με την αίτηση.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιούνται από την ορισμένη με την υπ’ αριθμ 194/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τριμελή επιτροπή, σε ημερομηνία και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμος-Πύλου-Νέστορος.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμος-Πύλου-Νέστορος-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Πύλου Νέστορος,   για το σχολικό έτος 2017 -2018, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού Τεσσάρων (4) ατόμων,...

Σχολιάστε