Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»,  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες για την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση, έτους 2016,

 δήμος ΘέρμηςΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
•    Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες
•    Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
•    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
•    Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

•    Να κατέχουν τα ειδικά προσόντα για διορισμό του κλάδου που αναφέρονται ανωτέρω.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.    Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3.    Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4.    Σε όλες τις ειδικότητες θα συνυπολογιστεί η αποδεδειγμένη εμπειρία στη δημιουργική απασχόληση παιδιών ηλικίας 5 έως 12 ετών
5.    Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπάλληλους του ν. 3584/07. καθώς και ότι δεν υφίσταται κώλυμα απασχόλησης ως ορίζεται στο π.δ.165/2004 και στον Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.3812/2009).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι λόγω του κατεπείγοντος μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. (Δ/νση: Κοινοτικό Κατάστημα Τριλόφου, Πλατεία Δημαρχείου-Τρίλοφος, τηλ: 23923/30-214, 219, 213) από Πέμπτη 09 Ιουνίου έως και Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016, από 8:00 πμ έως 15:00 μμ.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δήμος-Θέρμης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δήμος-Θέρμης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»,  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες για την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη με...
Summary
Article Name
4 θέσεις εργασίας στο Δήμο της Θέρμης

Σχολιάστε