Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έως 31-07-2016 με ωριαία αποζημίωση τεσσάρων (4) γυμναστών για τα εξής προγράμματα:

dimarxio_parou

1. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
2. ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
3. ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ
4. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
5. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
6. ΑΣΚΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
7. ΑΣΚΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.Πτυχιούχοι καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή
4. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα
5. Επικυρωμένη Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής
οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση την μοριοδότηση του οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) 26869/1-10-2013 (ΦΕΚ 2527/Β/8-10-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στη Κ.Δ.Ε.Π.Α. Πάρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 03/02/2016 έως και 12/02/2016 (10 ημερολογιακές ημέρες). Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες των Κυκλάδων, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και της Κ.Δ.Ε.ΠΑ.Π, και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.paros.gr)

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που έχει συσταθεί με την υπ’αιθμ 07/2016 απόφαση του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.ΠΑ.Π (ΑΔΑ 7Χ05ΟΡΔΩ-ΡΧΔ). Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης. Κατά τα ανωτέρω αποτελέσματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στο γραφείο της επιχείρησης, από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimarxio_parou1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimarxio_parou1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προγράμματα
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έως 31-07-2016 με ωριαία αποζημίωση τεσσάρων (4) γυμναστών για τα εξής προγράμματα: 1. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2. ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 3. ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ 4. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 5. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 6. ΑΣΚΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 7....

Σχολιάστε