Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ & ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) προκηρύσει τηv πλήρωση στo Κέvτρo Πρoγραμματισμoύ και Οικovoμικώv Ερευvώv (ΚΕΠΕ) τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων Ερευvητών Α’ και Β’ βαθμίδας κατόχων διδακτορικού διπλώματος στην Οικονομική επιστήμη και με ειδίκευση, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Δημόσιος-τομέας

  • Μία θέση Α’ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικός Προγραμματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη»
  • Μία θέση Β’ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική- Δημόσιες Πολιτικές»
  • Μία θέση Β’ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά της Εκπαίδευσης και της Εργασίας»
  • Μία θέση Β’ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Οργάνωση Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»

Οι υποψήφιοι που μπορούν vα υποβάλουν αίτηση είναι όσοι εκ του υπηρετούντος ερευνητικού προσωπικού έχουν τις προϋποθέσεις για προαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 24 παρ. 2 εδ. δ΄ του Π.Δ. 94/2000, καθώς και όσοι άλλοι έχουν τα κατά νόμο προσόντα για πρόσληψη υποψήφιοι στην ανωτέρω θέση που θα κριθούν μαζί με τους πρώτους.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/Δημόσιος-τομέας04.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/Δημόσιος-τομέας04-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ & ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) προκηρύσει τηv πλήρωση στo Κέvτρo Πρoγραμματισμoύ και Οικovoμικώv Ερευvώv (ΚΕΠΕ) τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων Ερευvητών Α’ και Β’ βαθμίδας κατόχων διδακτορικού διπλώματος στην Οικονομική επιστήμη και με ειδίκευση, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Μία θέση Α’ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικός Προγραμματισμός και Οικονομική...

Σχολιάστε