Ο ∆ήµος Μεγαρέων σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 68/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γνωστοποιεί ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, ειδικότητας ∆Ε Ναυαγοσωστών, συνολικού αριθµού τεσσάρων ( 4 ) ατόµων ως κατωτέρω, προς κάλυψη των άµεσων και επιτακτικών αναγκών ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του ∆ήµου, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα.

4 ΔΕ Ναυαγοσώστης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
2. Τον απαιτούµενο ως άνω τίτλο σπουδών.
3. Πτυχίο ή δίπλωµα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισµένης Ναυαγοσωστικής Σχολής.
3
4. Άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07 (δίνεται από την Υπηρεσία).
6. Υπεύθυνη δήλωση «περί µη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Μεγαρέων (∆/νση: Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη, Μέγαρα) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακά ηµερών, από την ∆ευτέρα 6 ΜΑΪΟΥ 2019 µέχρι και την Τετάρτη 15 ΜΑΪΟΥ 2018.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ναυαγοσωστες.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ναυαγοσωστες-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔΗΜΟΙ,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο ∆ήµος Μεγαρέων σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 68/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γνωστοποιεί ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, ειδικότητας ∆Ε Ναυαγοσωστών, συνολικού αριθµού τεσσάρων ( 4 ) ατόµων ως κατωτέρω, προς κάλυψη των άµεσων και επιτακτικών αναγκών ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του...

Σχολιάστε