Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και τεχνικού (ή, ελλείψει αυτού, βοηθητικού) προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων αναστήλωσης και για χρονικό διάστημα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015,

εφορεία αρχαιοτήτων Χανίων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση «Υπόδειγμα 1» και να την υποβάλουν με συνημμένα τα νομίμως (όπου αυτά απαιτούνται) επικυρωμένα δικαιολογητικά που απαιτεί η ειδικότητα, είτε (i) αυτοπροσώπως, είτε (ii) με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή), είτε (iii) ταχυδρομικά στη Γραμματεία της Υπηρεσίας μας στα Χανιά (Σουρμελή 24, Τ.Κ. 731 32, Χανιά, τηλέφωνο επικοινωνίας 2821053033), εντός προθεσμίας έντεκα (11) ημερολογιακών ημερών, αρχομένης από την επομένη της καταχώρισης της παρούσας ανακοίνωσης πρόσληψης στο διαδικτυακό κόμβο ««ΔΙΑΥΓΕΙΑ»» (https:77diavgeia.gov.gr/), στο διαδικτυακό κόμβο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ (http:77digitallibrary.yppo.gr7recruitments.aspx) καθώς, και στους πίνακες ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας.

Σημειώνεται ότι, ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 28η Αυγούστου

έως και την 7η Σεπτεμβρίου 2015. Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής, οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία μας έως και την ημερομηνία λήξης υποβολής. Σημειώνεται, επίσης, ότι στην περίπτωση προκήρυξης εθνικών εκλογών, η όποια διαδικασία έχει ήδη κινηθεί για την παρούσα προκήρυξη αυτοδίκαια αναστέλλεται (βλ. Έχοντας υπόψη: 29 & 30) και συνεχίζεται, αμέσως, μετά τη λήξη της αναστολής αυτής.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία και μόνο αίτηση. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μια ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται -αυτοδικαίως και σε κάθε περίπτωση- ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/εφορεία-αρχαιοτήτων-Χανίων.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/εφορεία-αρχαιοτήτων-Χανίων-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και τεχνικού (ή, ελλείψει αυτού, βοηθητικού) προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων αναστήλωσης και για χρονικό διάστημα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω...

Σχολιάστε