Ανακοίνωση για την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών (4) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

2 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών

2 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας, Πατριάρχου Διονυσίου 2, 66133 Δράμα, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Β. Αποστολίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2521058024), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 15/07/2019 έως 19/07/2019).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2019/07/Αρχαιολογικό-Μουσείο-Δράμας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2019/07/Αρχαιολογικό-Μουσείο-Δράμας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών (4) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου. 2 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 2 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται...

Σχολιάστε