Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής πρόκειται να προσλάβει τέσσερα (4) άτομα (2 ΔΕ Δενδροκηπουρών και  2  ΔΕ Οδηγών )   με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για κάλυψη αναγκών πυρασφαλείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμενα τα απαιτουμενα
δικαιολογητικά ςτο ισόγειο του Δημοτικοφ Καταςτήματος (Γραφείο Πρωτοκόλλου) επί τησ Λ. Μεςογείων
415-417. Πληροφορίεσ κ. Φ. Φράγκοσ – κα. Ε. Μάνδρου (τηλ. 213 2004 562).
Η προθεςμία υποβολήσ των αιτήςεων είναι από 03/07/2017 ζωσ 07/07/2017 και ωρες 8.30 ζωσ 15.30.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Αγίας-Παρασκευής.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Αγίας-Παρασκευής-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής πρόκειται να προσλάβει τέσσερα (4) άτομα (2 ΔΕ Δενδροκηπουρών και  2  ΔΕ Οδηγών )   με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για κάλυψη αναγκών πυρασφαλείας. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμενα τα απαιτουμενα δικαιολογητικά ςτο ισόγειο του Δημοτικοφ...

Σχολιάστε