Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Κομοτηνής, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών και συνολικού αριθμού τεσσάρων

Δήμο Κομοτηνής

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1 .Οι υποψήφιοι πρέπει μα είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ)

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για όλες τις θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κομοτηνής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρο 16 του ν.3584/2007 και έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν τους φορείς του δημοσίου που εργάστηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12 μήνες)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κομοτηνής μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, ήτοι από 29-6-2015 μέχρι και την 3-7-2015.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2531352443 και 2531352486.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Κομοτηνής.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Κομοτηνής-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Κομοτηνής, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών και συνολικού αριθμού τεσσάρων ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 .Οι υποψήφιοι πρέπει μα είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική...

Σχολιάστε