Ανακοίνωση για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων καθαριστριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των παρακάτω σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μουζακίου

Δήμο Καρδίτσας

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι, εκτός από αυτούς που:
α) απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση
β) είναι συνταξιούχοι
γ) έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα4 (παρ. 1, 2, 3, 4,) 5, 6, 7, και 9 του νόμου 3528/2007 ΦΕΚ26 τ. Α.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας..
2. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο (εντοπιότητα)
3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) και εκκαθαριστικό

4. – Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κώλυμα για την κατάληψη της θέσης
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.
6. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, -πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.

7. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών να προσκομίσουν δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

9. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (ανανεωμένη κάρτα ανεργίας).
10. Για την απόδειξη συναφούς εμπειρίας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Δήμο Μουζακίου από 23-9-2015 έως και 4-10- 2015

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Καρδίτσας.gifhttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Δήμο-Καρδίτσας-300x300.gifpsaxnodouleiaΕργασιακάΘέσεις Εργασίας,Προγράμματα,Προκήρυξη
Ανακοίνωση για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων καθαριστριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των παρακάτω σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μουζακίου Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι, εκτός από αυτούς που: α) απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση β) είναι συνταξιούχοι γ) έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με...

Σχολιάστε