Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», που εδρεύει στο Ρέθυμνο,

δημαρχείο Ρεθύμνο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την Αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Δικαιολογητικά Γενικών Προσόντων

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των σελίδων όπου αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία σε διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομιστεί και πιστοποιητικό γέννησης.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή Κοινότητας πρόσφατης έκδοσης (εντός 2 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται το έτος γέννησης του υποψηφίου και ο Δήμος ή η Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου είναι εγγεγραμμένος.
3. (για τους άνδρες) Υπεύθυνη Δήλωση κατά του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»
Καντανολέοντος 10, Τ.Κ. 741 32 Ρέθυμνο

Γραφείο Προσωπικού
Υπόψιν κας Κουμνά Βασιλείας
(τηλ. επικοινωνίας: 28310 20468 εσωτ. 17).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων του υποψηφίου και αποκλεισμό από την περαιτέρω διαδικασία.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης : α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ρεθύμνης (www.rethymno.gr) γ) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Νομού Ρεθύμνης (ΚΕΠ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα (παρ. 10 άρθρο 21 Ν. 2190/1994).
Κατά τα ανωτέρω, ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι Δευτέρα 11 Ιανουαρίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημαρχείο-Ρεθύμνο.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημαρχείο-Ρεθύμνο-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», που εδρεύει στο Ρέθυμνο, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι μαζί με την Αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα...

Σχολιάστε