Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ, που εδρεύει στη Χίο,

Δήμο Χίου

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου της νήσου Χίου. των μονάδων που

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Μιχάλων αριθ. 7 και ειδικότερα στην υπηρεσία Προσωπικού, (αρμόδιος υπάλλ. Κ. Σοφία Πουλερέ τηλ 2271080459) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Χίου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Χίου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔήμοι,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ, που εδρεύει στη Χίο, Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Προτάσσονται των...

Σχολιάστε