Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

« Ανάπτυξη και διαχείριση του προγράμματος για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, χρηματοδοτούμενου από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο»,
«Συμβουλευτική υποστήριξη με σκοπό την αρωγή στο συντονισμό των ενεργειών, τη διαχείριση και την επικοινωνία του προγράμματος για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, χρηματοδοτούμενου από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο», «Οικονομική εποπτεία, διαμόρφωση παρακολούθηση και επαναπροσδιορισμός των διαδικασιών του προγράμματος για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, χρηματοδοτούμενου από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο», «Ψυχοκοινωνική στήριξη και καθοδήγηση σε ουσιοεξαρτώμενους αστέγους που διαβιούν στους δρόμους της Αθήνας, στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, χρηματοδοτούμενου από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο»,

«Στήριξη και καθοδήγηση σε ουσιοεξαρτώμενους αστέγους της Αθήνας, στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, χρηματοδοτούμενου από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο».

Υποβολή Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα:

(α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας, συμπληρωμένη με τα στοιχεία του υποψηφίου και τον Κωδικό Απασχόλησης για τον οποίο ενδιαφέρονται και διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Η Αίτηση επέχει θέση και Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς τις έννομες συνέπειες του Ν. 1599/1986, σε σχέση με την αλήθεια και την ακρίβεια των δηλώσεων και των προσκομιζομένων από τον υποψήφιο στοιχείων. Συγκεκριμένα ο υποψήφιος δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος, τη διαθεσιμότητα του για όλη τη διάρκεια του έργου για την επιτόπια και αυτοπρόσωπη παροχή των υπηρεσιών του, την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή του από αυτές (οι άνδρες μόνο), τη μην καταδίκη ή την μη άσκηση ποινικής δίωξης για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ποινικά αδικήματα

H αίτηση κατατίθεται συνοδευόμενη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά.

(β) Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο υπό τις προϋποθέσεις του Ν. Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 74/τ.Α726-3-2014). από τα οποία να
προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας των υποψηφίων, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο
αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

(γ) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα [κατά προτίμηση τύπου europass, μέχρι πέντε (5) σελίδες (europass.cedefop.europa.eu)], όπου θα αναφέρεται η επαγγελματική εμπειρία και η τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση / θέση του υποψηφίου.

(δ) Τίτλο/ους Σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε αναγνωρισμένα Ανώτατα ή Ανώτερα κατά τις
απαιτήσεις εκάστου Κωδικού Απασχόλησης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τους τελευταίους επίσημα αναγνωρισμένους σύμφωνα με τα ανωτέρω.
(ε) Για την απόδειξη της εμπειρίας είτε ως απαραίτητο προσόν είτε ως βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης ανά Κωδικό Απασχόλησης, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα εξής
δικαιολογητικά:

1. Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986
στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.

2. Στοιχεία επικοινωνίας προηγούμενων εργοδοτών με τους οποίους μπορεί να επικοινωνήσει η επιτροπή αξιολόγησης.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν, όλα τα απαιτούμενα ανά Κωδικό Απασχόλησης δικαιολογητικά σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα σύμφωνα με τον Ν..4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 74/τ.Α726-3-2014).Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την παρούσα Πρόσκληση, πρέπει να προσκομισθούν επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τον προαναφερόμενο Νόμο 4250/2014.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (και το βιογραφικό σημείωμα), στο ΚΥΑΔΑ είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με
συστημένο φάκελο, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 35, ΤΚ 10552 Αθήνα, υπόψη κ Καράβη Αντωνίου. (τηλ. επικοινωνίας: 210-5246516).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης ο κλειστός φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
«Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Πρόσκληση για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση του έργου “Tackling poverty and Social Marginalization»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρείς (3) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην έδρα του φορέα μας ή στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως θα κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που θα φέρει ο φάκελος αποστολής ή από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει, εφόσον κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν, στο ΚΥΑΔΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/ΚΕΝΤΡΟ-ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΔΗΜΟΥ-ΑΘΗΝΑΙΩΝ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/ΚΕΝΤΡΟ-ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΔΗΜΟΥ-ΑΘΗΝΑΙΩΝ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: « Ανάπτυξη και διαχείριση του προγράμματος για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, χρηματοδοτούμενου...

Σχολιάστε